DECLARATION OF THE PARLIAMENT OF CATALONIA

The Declaration is in English, Catalan, and Spanish.


DECLARATION OF THE PARLIAMENT OF CATALONIA 

The president of the parliament, the table, the presidents of the parliamentary groups and the meeting of spokesmen of the Parliament of Catalonia, gathered under extraordinary conditions because of the warlike conflict unleashed in Iraq. We want to voice for most of its groups our firm opposition to the war and to the use of the force of weapons in the resolution of conflicts because no cause deserves the death of innocents.

The citizens and civic Iraquis that suffer the overbearing and sanguinary regime of Saddam Hussein are now the innocent victims of an unjustified and disproportionate warlike action, one initiated without having exhausted the roads of diplomacy and dialogue.

From the 15th of last February, the town of Catalonia has expressed their support for the cause of peace. The crowded demonstrations for peace and the "No" to the war have not been good enough to change the course of the events, because the war has begun in spite of world protests.

But we don’t have to abandon the committment of the people of Catalonia in favor of peace and of a peaceful resolution to the conflicts in the context of the United Nations. The Parliament has already expressed its comparable resolution approved by the Plenary on the 12th of February.

The country of Iraq has to put an end to the current dictatorial régime and to the violation of its democratic rights and of the rights of the Kurdish people. But despite the authoritarian and overbearing character of the Iraqi régime, with whose overthrow we all are in agreement, we do not annul the conviction that it was necessary to have found a peaceful solution in the environment of international dialogue.

In these moments, when warlike action is already a reality in Iraq, it is necessary to appeal to the restablishment of the international order for the resolution of the conflicts within the United Nations, so that there will not be another war like this in the future.

Catalonia also advocates for a Europe that is cohesive in favor of peace. The rulers of the States that incorporate the European Union have to make all the efforts to bring assert their purpose of making possible a common foreign policy and security and of contributing their determination to construct of a fair and compassionate world order.

We encourage the people of Catalonia to continue raising their voices against the war and in favor of peace.

 


DECLARACIÓ DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

 

El president del Parlament, la mesa, els presidents dels grups parlamentaris i la junta de portaveus del Parlament de Catalunya, reunits amb caràcter extraordinari amb motiu del conflicte bèl·lic desencadenat a l'Iraq, volen manifestar per la majoria dels seus grups llur no rotund a la guerra i a la utilització de la força de les armes en la resolució dels conflictes, perquè cap causa no mereix la mort d'innocents.

Els ciutadans i les ciutadanes iraquians que pateixen el règim despòtic i sanguinari de Saddam Hussein són ara les víctimes innocents d'una acció bèl·lica injustificada i desproporcionada, desencadenada sense haver esgotat els camins de la diplomàcia i del diàleg, en el marc de les instàncies internacionals.

Des del 15 de febrer proppassat, el poble de Catalunya ha expressat el seu clam a favor de la pau. Les mobilitzacions multitudinàries per la pau i el "No a la guerra" no han servit per a canviar el curs dels esdeveniments, perquè la guerra ha començat malgrat les protestes mundials. Però això no ens ha de fer abandonar el compromís del poble de Catalunya a favor de la pau i de la resolució pacífica dels conflictes en el marc de les Nacions Unides, com ja va expressar el Parlament de Catalunya en la resolució aprovada pel ple el proppassat 12 de febrer.

El poble de l'Iraq ha de posar fi a l'actual règim dictatorial i de vulneració dels seus drets democràtics, inclosos els drets col·lectius del poble kurd. Però el caràcter autoritari i despòtic del règim iraquià, en l'enderrocament del qual tothom està d'acord, no anul·la la convicció que calia haver trobat una solució pacífica, en l'àmbit de les instàncies internacionals de diàleg. En aquests moments en què l'acció bèl·lica és ja una realitat a l'Iraq, cal apel·lar a la recomposició de l'ordre internacional per a la resolució dels conflictes en el marc de les Nacions Unides, perquè en el futur no hi pugui haver cap més guerra com aquesta.

Catalunya reclama també una Europa cohesionada i bel·ligerant a favor de la pau. Els governs dels Estats que integren la Unió Europea han de fer tots els esforços per apropar llurs posicions a fi de fer possible una política exterior i de seguretat comuna i per contribuir decididament a la construcció d'un nou ordre mundial més just.

Davant d'aquesta situació, encoratgem el poble de Catalunya a continuar alçant la seva veu en contra de la guerra i a favor de la pau.

 


DECLARACION DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA

 

El presidente del parlamento, la mesa, los presidentes de los grupos parlamentarios y la junta de portavoces del Parlamento de Cataluña, reunidos con carácter extraordinario con motivo del conflicto bélico desencadenado en Irak, queremos manifestar por la mayoria de sus grupos su rotundo no a la guerra y a la utilización de la fuerza de las armas en la resolución de los conflictos, porque ninguna causa merece la muerte de inocentes.

Los ciudadanos y ciudadanas iraquianos que padecen el régimen despótico y sanguinario de sassam Hussein son ahora las víctimas inocentes de una acción bélica injustificada y desproporcionada, desencadenada sin haber agotado los caminos de la diplomacia y el diálogo, en el marco de las instancias internacionales.

Desde el 15 de Febrero pasado, el pueblo de Cataluña ha expresado su clamor a favor de la paz. Las mobilizaciones multitudinàrias por la paz y el "No a la guerra" no han servido para cambiar el curso de los acontecimientos, porque la guerra ha comenzado a pesar de las protestas mundiales.

Pero eso no nos ha de hacer abandonar el compromiso del pueblo de Cataluña a favor de la paz y de la resolución pacífica de los conflictos en el marco de las Naciones Unidas, tal como ya expresó el Parlamento de Cataluña en la resolución aprobada por el pleno el pasado 12 de Febrero.

El pueblo de Irak ha de poner fin al actual régimen dictatorial y de vulneración de sus derechos democráticos, incluídos los derechos colectivos del pueblo kurdo. Pero el carácter autoritario y despótico del régimen iraquí, en cuyo derrocamiento todos estamos de acuerdo, no anula la convicción de que era preciso haber encontrado una solución pacífica, en el ámbito de las instancias internacionales de diálogo.

En estos momentos en que la acción bélica ya es una realidad en Irak, es preciso apelar a la recomposición del orden internacional para la resolución de los conflictos en el marco de las Naciones Unidas, Para que en el futuro no pueda haber ninguna otra guerra como esta.

Cataluña reclama también una Europa cohesionada i beligerante a favor de la paz. Los gobernantes de los Estados que integran la Unión Europea han de hacer todos los esfuerzos para acercar sus posiciones con el fin de hacer posible una política exterior y de seguridad común y para contribuir decididamente a la construcción de un orden mundial más justo.

Ante esta situación, animamos al pueblo de Cataluña a continuar alzando su voz en contra de la guerra y a favor de la paz.

© Pere Segura Ferrer 2003.

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.